บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด   9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright © 2011 Fidelity Training Co.,Ltd.
   :: FIDELITY PUBLISHING ::       :: info@fp.co.th :: Tel. 0843329735 :: Line ID. fpbook ::
เชียงใหม่ : หลักสูตรการลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเร่งรัด (4 วัน)
จำนวนวัน/ชั่วโมง : 4วัน/28 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • เป็นผู้ที่สนใจในการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า (VI) และต้องการ เข้าใจแนวความคิดของการลงทุนประเภทนี้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • เข้าใจแนวคิดการลงทุนแบบวีไอ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการลงทุนของตนเอง
 • สามารถอ่านงบการเงินและวิเคราะห์กิจการโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินได้
 • สามารถประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI ด้วยตัวเองได้

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์

โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

    วันที่ 1  "แนวคิดการลงทุนแบบ Value Investing และงบการเงิน" 24 ม.ค. 2558
    o Value Investing คืออะไร มีแนวคิดอย่างไรเมื่อเทียบกับแนวทางการลงทุนอื่น ๆ
    o แนวคิดพื้นฐานทางบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น
    o รู้จักงบการเงิน: งบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินทุนหมุนเวียน สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เงินสด สินทรัพย์ถาวร ค่าเสื่อมราคา ตั๋วสัญญาใช้เงิน การสำรอง การคำนวณมูลค่าตามบัญชี                 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    o รู้จักงบการเงิน: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เช่น รู้จักความหมายของกำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และอื่น ๆ
    o รู้จักงบการเงิน: งบกระแสเงินสด เช่น กระแสเงินสดจากการดำเนินการ กระแสเงินสดจากการลงทุน กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
    o ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์งบการเงิน – Trend Analysis and Common Size Analysis
   
วันที่ 2  "เบนจามิน เกรแฮม กับ การถอดรหัสงบการเงิน" 25 ม.ค. 2558
    o แนะนำสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สามารถใช้ดูประสิทธิภาพการจัดการของบริษัท
    o อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
    o อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
    o อัตราส่วนแสดงความสามารถในบริหารหนี้
    o อัตราส่วนต่อหุ้น
    o ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์งบการเงินแบบแกรแฮม โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจบริการ โดยจะยกตัวอย่างธุรกิจโทรคมนาคม
    o การนำเอาอัตราส่วนทางการเงินไปประยุกต์ใช้กับการเลือกหุ้น

วันที่ 3  "การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI" 7 ก.พ. 2558
    o ทบทวนการอ่านงบการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น – งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
    o การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบ (Relative Valuation)
    o รู้จักทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าหุ้น อาทิ Time Value of Money, Type of Cash Flows, Risk
    o รู้จักทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation)
   
วันที่ 4  "การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI" 8 ก.พ. 2558
    o รู้จักทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) (ต่อ)
    o ภาคปฏิบัติ: ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี FCFE
    o ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นแบบวอเรน บัฟเฟตต์
  
ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง เปิดอบรม
รายละเอียดการสำรองที่นั่ง :
 1. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
 2. รับชำระเงินโดย การโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระผ่านบัตรเครดิต
 3. หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 230-0-58488-1 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-36450-3 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-2-36557-5 สาขา โชคชัย4
 4. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงิน
 • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่
 • ธนาคารที่โอนเงินเข้า จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนเงิน
 • เมื่อได้รับแจ้งแล้วเราจะติดต่อกลับทาง E-mail เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 1. เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ตัวอย่างการหัก ณ ที่ จ่าย
  ** ค่าอบรม (9,990 บาท) + VAT ไม่มี (0 บาท) - หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (300 บาท) = 9,690 บาท (เฉพาะนิติบุคคล ที่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น)
 • หักภาษีในนาม บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด
  9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554038483
 1. นิติบุคคลที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทก่อน บริษัทถึงจะออกใบเสร็จให้ได้
 2. การรับใบเสร็จ
 • นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรมและรับใบเสร็จกลับในวันอบรม หรือ
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับแล้วบริษัทจะส่งใบเสร็จกลับให้ทางไปรษณีย์
  (กรุณาแจ้ง ชื่อผู้รับ และ ที่อยู่ ในการส่งใบเสร็จมาพร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย)
 1. ถ้าท่านจ่ายเงินมาเกินหรือไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตอนที่โอนเงิน บริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่อบรม
 2. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@fp.co.th หรือ www.facebook.com/fpbook หรือ 0843329735 หรือ Line ID: fpbook
"เชียงใหม่ : หลักสูตรการลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเร่งรัด (4 วัน)"
    จำนวนวัน/ชั่วโมง : 4วัน/28 ชั่วโมง   
    บรรยายโดย : ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์  ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์
    วันที่ 1:     24 มกราคม 2558 : แนวคิดการลงทุนแบบ Value Investing และงบการเงิน
    วันที่ 2:     25 มกราคม 2558 : เบนจามิน เกรแฮม กับ การถอดรหัสงบการเงิน
    วันที่ 3:     07 กุมภาพันธ์ 2558 : การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI
    วันที่ 4:     08 กุมภาพันธ์ 2558 : การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI  (ต่อ)
   


ลงทะเบียนเวลา 8:00 น. เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 11,500 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 9,990 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง