บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด   9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright © 2011 Fidelity Training Co.,Ltd.
   :: FIDELITY PUBLISHING ::       :: info@fp.co.th :: Tel. 0843329735 :: Line ID. fpbook ::
หลักสูตร "การลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเข้มข้น (Intensive Value Investing)"
จำนวนวัน/ชั่วโมง : 6วัน/42 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • ความสนใจและต้องการเข้าใจแนวคิดการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า (VI) อย่างแท้จริง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • เข้าใจแนวคิดการลงทุนแบบวีไอ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการลงทุนของตนเอง
 • เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและนักลงทุนทั่วไปตามหลักจิตวิทยา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะชนะตนเองและชนะตลาดในระยะยาว
 • รู้จักประเภท ความหมาย รายการสำคัญ และความสัมพันธ์ของงบการเงินประเภทต่างๆ
 • เข้าใจและสามารถเลือกหุ้นที่ดีโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินตามหลักของ เบนจามิน เกรแฮม
 • สามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ และ วิธีการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อหุ้น
 • สามารถประยุกต์การประเมินมูลค่าหุ้นให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจ
 • เข้าใจลักษณะและการประเมินมูลค่าหุ้น  6 ประเภทตามแบบฉบับของ ปีเตอร์ ลินซ์

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์

โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย
    วันที่ 1
    o ความหมายและแนวคิดของ Value Investing เทียบกับแนวทางการลงทุนแบบอื่น ๆ
    o แนวความคิด 5 ประการที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นคุณค่า
    o ศัพท์การลงทุนเบื้องต้น
    o ทฤษฏีต่างๆทางการเงินที่ควรรู้ เช่น ตลาดที่มีประสิทธิภาพ และ Mr. Market
    o ราคากับมูลค่าของกิจการ และ Margin of Safety
    o จิตวิทยาการลงทุน: รู้จักตัวคุณเอง - อุปสรรคที่สำคัญที่สุด
    วันที่ 2
    o แนวคิดพื้นฐานทางบัญชีที่สำคัญ
    o รู้จักงบการเงิน:
      - งบแสดงฐานะการเงิน
      - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
      - งบกระแสเงินสด
    o ภาคปฏิบัติ: การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
      - Trend Analysis
      - Common Size Analysis
    วันที่ 3
    o อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการของบริษัท
      - อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
      - อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
      - อัตราส่วนแสดงความสามารถในบริหารหนี้
      - อัตราส่วนต่อหุ้น
    o ภาคปฏิบัติ: วิเคราะห์งบการเงินแบบแกรแฮม โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน - ธุรกิจโทรคมนาคม
    วันที่ 4
    o ทบทวนงบการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น - งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
    o การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบ (Relative Valuation)
    o ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าหุ้น อาทิ Time Value of  Money,  Type of Cash Flows, Risk   
    วันที่ 5
    o ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation)
    o ภาคปฏิบัติ: การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี FCFE
    o ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นของ วอเร็น บัฟเฟตต์
    วันที่ 6
    o วงจรธุรกิจกับการประเมินราคา (Business Life Cycle and Valuation)
    o ลักษณะและการประเมินหุ้น 6 ประเภทของ ปีเตอร์ ลินซ์ พร้อมตัวอย่าง
       - หุ้นโตช้า
       - หุ้นแข็งแกร่ง
       - หุ้นโตเร็ว
       - หุ้นวัฏจักร
       - หุ้นฟื้นตัว
       - หุ้นสินทรัพย์มาก
ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง เปิดอบรม
รายละเอียดการสำรองที่นั่ง :
 1. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
 2. รับชำระเงินโดย การโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระผ่านบัตรเครดิต
 3. หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 230-0-58488-1 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-36450-3 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-2-36557-5 สาขา โชคชัย4
 4. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงิน
 • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่
 • ธนาคารที่โอนเงินเข้า จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนเงิน
 • เมื่อได้รับแจ้งแล้วเราจะติดต่อกลับทาง E-mail เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 1. เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ตัวอย่างการหัก ณ ที่ จ่าย
  ** ค่าอบรม (16,900 บาท) + VAT ไม่มี (0 บาท) - หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (507 บาท) = 16,393 บาท (เฉพาะนิติบุคคล ที่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น)
 • หักภาษีในนาม บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด
  9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554038483
 1. นิติบุคคลที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทก่อน บริษัทถึงจะออกใบเสร็จให้ได้
 2. การรับใบเสร็จ
 • นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรมและรับใบเสร็จกลับในวันอบรม หรือ
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับแล้วบริษัทจะส่งใบเสร็จกลับให้ทางไปรษณีย์
  (กรุณาแจ้ง ชื่อผู้รับ และ ที่อยู่ ในการส่งใบเสร็จมาพร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย)
 1. ถ้าท่านจ่ายเงินมาเกินหรือไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตอนที่โอนเงิน บริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่อบรม
 2. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@fp.co.th หรือ www.facebook.com/fpbook หรือ 0843329735 หรือ Line ID: fpbook
หลักสูตร "การลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเข้มข้น (Intensive Value Investing)"
    จำนวนวัน/ชั่วโมง : 6วัน/42 ชั่วโมง   
    บรรยายโดย : ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์  ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์
    วันที่ 1:     16 สิงหาคม 2557 : เริ่มต้นการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า และ จิตวิทยาการลงทุน
    วันที่ 2:     13 กันยายน 2557 : เบนจามิน เกรแฮม กับการวิเคราะห์งบการเงิน
    วันที่ 3:     14 กันยายน 2557 : เบนจามิน เกรแฮม กับการวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ)
    วันที่ 4:     04 ตุลาคม 2557 : การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI
    วันที่ 5:     05 ตุลาคม 2557 : การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI (ต่อ)
    วันที่ 6:     18 ตุลาคม 2557 : วงจรธุรกิจกับการประเมินราคา และ การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่าง ปีเตอร์ ลินซ์

ลงทะเบียนเวลา 8:00 น. เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  ที่นั่งเต็มแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ
ค่าอบรม 19,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง