Copyright © 2554 Fidelity Training Co.,Ltd.
Contact Us: info@fp.co.th : 0843329735 : Line ID: fpbook
บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด   9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง
หลักสูตรที่ 1: "เริ่มต้นการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า"
(Getting Started in Value Investing)
"ปรับพื้นฐาน สร้างไอเดีย"

ระดับความยากเฉลี่ย : 1 / 10
จำนวนวัน/ชั่วโมง : 1วัน/7 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • เป็นผู้ที่สนใจในการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า (VI) และต้องการเข้าใจแนวความคิดของการลงทุนประเภทนี้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • เข้าใจแนวความคิดของการลงทุนแบบวีไอ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกแนวลงทุนของตนเอง
 • ได้รับความรู้พื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนแบบหุ้นคุณค่า
 • รู้จักสไตล์การลงทุนของนักลงทุนหุ้นคุณค่าที่มีชื่อเสียง เพื่อนำไปประยุกต์กับวิธีการลงทุนของตัวเอง

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ (ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์)

หัวข้อการบรรยาย
 • Value Investing คืออะไร มีแนวคิดอย่างไรเมื่อเทียบกับแนวทางการลงทุนอื่น ๆ
 • แนวความคิด 5 ประการที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหุ้นคุณค่า
 • ศัพท์การลงทุนเบื้องต้น
 • ทฤษฏีตลาดที่มีประสิทธิภาพ และ Mr. Market
 • ข้อเรียนรู้จากอดีต
 • บริษัทที่ดี - การลงทุนที่ดี ดูยังไง
 • ลักษณะผู้บริหารในสายตาของวีไอ
 • การแข่งขัน - วิกฤตและโอกาส
 • ราคากับมูลค่าของกิจการ - Margin of Safety
 • รู้จักตัวคุณเอง - อุปสรรคที่สำคัญที่สุด (Your own worst enemy)
 • ตัวอย่างนักลงทุนวีไอที่มีชื่อเสียง

หลักสูตรที่ 2: "เบนจามิน เกรแฮม กับการถอดรหัสงบการเงิน"
(Benjamin Graham and Interpretation of Financial Statements)
"บัญชีเท่าที่ควรรู้"

ระดับความยากเฉลี่ย : 3 / 10
จำนวนวัน/ชั่วโมง: 2วัน/14 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • เข้าใจศัพท์การลงทุนเบื้องต้น เช่น สินทรัพย์, หนี้สิน, กำไรขั้นต้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะมีการทบทวนให้อีกครั้ง
 • เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร "เริ่มต้นการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า"
 • เป็นพื้นฐานสำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง "การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI"

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • รู้จักงบการเงินว่าคืออะไร ความหมายของตัวที่มีความสำคัญในงบการเงิน และแต่ละงบนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • เข้าใจและสามารถดูได้ว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินตามหลักของเบนจามิน เกรแฮม โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินที่หาได้ทั่วไป

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ (ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์)

หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1
 • พื้นฐานการทำบัญชีตั้งแต่เริ่มต้น - ความสัมพันธ์ของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 
 • รู้จักงบการเงิน: งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน 
                o    เงินทุนหมุนเวียน สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เงินสด สินทรัพย์ถาวร ค่าเสื่อมราคา
                o    ตั๋วสัญญาใช้เงิน การสำรอง
                o    การคำนวณมูลค่าตามบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
 • รู้จักงบการเงิน: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
                o    รู้จักความหมายของกำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และอื่น ๆ
 • รู้จักงบการเงิน: งบกระแสเงินสด
                o    กระแสเงินสดจากการดำเนินการ
                o    กระแสเงินสดจากการลงทุน
                o    กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
 • ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์งบการเงิน - Trend Analysis and Common Size Analysis

วันที่ 2
 • แนะนำสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สามารถใช้ดูประสิทธิภาพการจัดการของบริษัท
                o    อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน
                o    อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
                o    อัตราส่วนแสดงความสามารถในบริหารการหนี้
                o    อัตราส่วนต่อหุ้น
 • ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์งบการเงินแบบแกรแฮม โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจบริการ โดยจะยกตัวอย่างธุรกิจโทรคมนาคม
 • การนำเอาอัตราส่วนทางการเงินไปประยุกต์ใช้กับการเลือกหุ้น
หลักสูตรที่ 4: "การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI"
(VI Stock Valuation)
"รู้อะไรไม่สู้ รู้มูลค่า"

ระดับความยากเฉลี่ย : 6 /10
จำนวนวัน/ชั่วโมง: 2วัน/14 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • รู้จักงบการเงินปานกลาง เข้าใจความหมายในตัวที่สำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด โดยที่อ่านงบและสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของงบการเงินแต่ละตัวได้
 • เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร "เบนจามิน เกรแฮม กับการถอดรหัสงบการเงิน"

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • สามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ และวิธีการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้น

บรรยายโดย
ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ (ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์)

หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1
 • ทบทวนการอ่านงบการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น - งบดุล และงบกำไรขาดทุน
 • ทบทวนการอ่านงบการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น - งบกระแสเงินสด
 • การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบ (Relative Valuation)
 • รู้จักทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าหุ้น อาทิ Time Value of  Money, Type of Cash Flows, Risk

วันที่ 2
 • รู้จักทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการคำนวณส่วนลดมูลค่ากระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation)
 • ภาคปฏิบัติ: ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี FCFE
 • ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ วอร์เร็น บัฟเฟตต์

ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง เปิดอบรมหลักสูตร
หลักสูตรที่ 5: "การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่าง ปีเตอร์ ลินซ์"
(Peter Lynch and 6 Types of Stock Analysis)
"เข้าใจอุตสาหกรรม"

ระดับความยากเฉลี่ย : 8 / 10
จำนวนวัน/ชั่วโมง: 2วัน/14ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • รู้จักงบการเงินดี เข้าใจความหมายในตัวที่สำคัญของ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด โดยสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของงบการเงินแต่ละตัวได้อย่างดี
 • รู้จักการใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อนำไปวิเคราะห์กิจการได้
 • รู้จักวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) และวิธีเปรียบเทียบ
 • เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร “เบนจามิน เกรแฮม กับการถอดรหัสงบการเงิน” และ "การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI"

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • เข้าใจวิธีการเลือกหุ้นแบบปีเตอร์ ลินซ์ โดยสามารถแบ่งประเภทของหุ้นที่สนใจออกเป็น 6 ประเภท ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
 • รู้จักประยุกต์ใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจได้
 • สามารถมองเห็นถึงความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเชื่อมโยงกับ
  หุ้น 6 ประเภทของ ปีเตอร์ ลินซ์จากตัวอย่างจริงในตลาด

บรรยายโดย
ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ (ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์)

หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1
 • วงจรธุรกิจกับการประเมินราคา (Life Cycle and Valuation)
            o      การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทเกิดใหม่
            o      การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่กำลังเติบโต
            o      การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในช่วงอิ่มตัว
            o      การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในช่วงถดถอย
 • แนะนำ ปีเตอร์ ลินซ์ และวิธีการลงทุนของ ปีเตอร์ ลินซ์
 • บทนำเรื่องหุ้น 6 ประเภท
            1. หุ้นโตช้า 2. หุ้นแข็งแกร่ง 3. หุ้นโตเร็ว 4.หุ้นวัฏจักร 5. หุ้นฟื้นตัว 6. หุ้นทรัพย์สินมาก
 • ลักษณะเฉพาะของหุ้น 6 ประเภท
             o      อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของหุ้นแต่ละประเภท
             o     ประเด็นการตั้งสมมติฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นของหุ้นแต่ละประเภท
             o     ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายหุ้นแต่ละประเภท
             o     อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของหุ้นแต่ละประเภท
             o     ประเด็นการตั้งสมมติฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นของหุ้นแต่ละประเภท
             o     ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายหุ้นแต่ละประเภท

วันที่ 2
 • ตัวอย่างหุ้นโตช้า 
 • ตัวอย่างหุ้นแข็งแกร่ง
 • ตัวอย่างหุ้นโตเร็ว 
 • ตัวอย่างหุ้นวัฏจักร
 • ตัวอย่างหุ้นฟื้นตัว 
 • ตัวอย่างหุ้นสินทรัพย์มาก 
 • ตัวอย่างเพิ่มเติม ธุรกิจธนาคาร (Banking Business)
 • พอร์ตโฟลิโอของปีเตอร์ ลินซ์
  o       ลงทุนในหุ้นกี่ตัวถึงจะเหมาะสม
  o       สัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั้ง 6 ประเภท
หลักสูตรที่ 3: "จิตวิทยาการลงทุน"
(Behavioral Investing)
"เข้าใจตัว เข้าใจตลาด"

ระดับความยากเฉลี่ย : 3 / 10
จำนวนวัน/ชั่วโมง : 1วัน/7 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • มีแนวคิดการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า และควรมีประสบการณ์การลงทุนมาบ้าง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม
 • เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและนักลงทุนทั่วไปตามหลักจิตวิทยา
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะชนะตนเองและตลาดในระยะยาว

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ (ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์)

หัวข้อการบรรยาย
 • บทนำเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุน
                o    Homo Mistakus และ ระบบคิด
                o   จิตวิทยา กับ การลงทุน
 • 10 พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
                o    พฤติกรรม 1: Over-optimism
                o    พฤติกรรม 2: Over-confidence
                o    พฤติกรรม 3: Self-Attribution Bias
                o    พฤติกรรม 4: Disposition Effect
                o    พฤติกรรม 5: Loss Aversion
                o    พฤติกรรม 6: Endowment Effect  Status Quo Bias and Cognitive Dissonance
                o    พฤติกรรม 7: Representativeness and Familiarity
                o    พฤติกรรม 8: Sunk Cost Effect
                o    พฤติกรรม 9: Attention Deflicit Hyperactivity Disorder (ADHD)
                o    พฤติกรรม 10: The Siren Song of Stories
 • การลงทุนและการรับมือกับปัจจัยทางจิตวิทยา

รายละเอียดการสำรองที่นั่ง :
 1. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
 2. รับชำระเงินโดย การโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระผ่านบัตรเครดิต
 3. หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 230-0-58488-1 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-36450-3 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-2-36557-5 สาขา โชคชัย4
 4. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงิน
 • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่
 • ธนาคารที่โอนเงินเข้า จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนเงิน
 • เมื่อได้รับแจ้งแล้วเราจะติดต่อกลับทาง E-mail เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 1. เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ตัวอย่างการหัก ณ ที่ จ่าย
  ** ค่าอบรม (6,300 บาท) + VAT ไม่มี (0 บาท) - หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (189 บาท) = 6,111 บาท (เฉพาะนิติบุคคล ที่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น)
 • หักภาษีในนาม บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด
  9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554038483
 1. นิติบุคคลที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทก่อน บริษัทถึงจะออกใบเสร็จให้ได้
 2. การรับใบเสร็จ
 • นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรมและรับใบเสร็จกลับในวันอบรม หรือ
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับแล้วบริษัทจะส่งใบเสร็จกลับให้ทางไปรษณีย์
  (กรุณาแจ้ง ชื่อผู้รับ และ ที่อยู่ ในการส่งใบเสร็จมาพร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย)
 1. ถ้าท่านจ่ายเงินมาเกินหรือไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตอนที่โอนเงิน บริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่อบรม
 2. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@fp.co.th หรือ www.facebook.com/fpbook หรือ 0843329735 หรือ Line ID: fpbook
หลักสูตรที่ 1:
"เริ่มต้นการลงทุนแบบหุ้นคุณค่า"
(Getting Started in Value Investing)
"ปรับพื้นฐาน สร้างไอเดีย"
รุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 57
(หลักสูตร 1 วัน)
    ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.
เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 3,200 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 2,990 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง

หลักสูตรที่ 2:
"เบนจามิน เกรแฮม กับการถอดรหัสงบการเงิน"
(Benjamin Graham and Interpretation of Financial Statements)
"บัญชีเท่าที่ควรรู้"  
รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 57
(หลักสูตร 2 วัน)
    ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.
เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 6,300 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 5,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง


หลักสูตรที่ 3:
"จิตวิทยาการลงทุน"
(Behavioral Investing)
"เข้าใจตัว เข้าใจตลาด"
รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 57
(หลักสูตร 1 วัน)
    ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.
เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 3,200 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 2,990 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง
หลักสูตรที่ 4:
"การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI"
(VI Stock Valuation)
"รู้อะไรไม่สู้ รู้มูลค่า"
รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 57
(หลักสูตร 2 วัน)
    ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.
เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 6,300 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 5,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง


หลักสูตรที่ 5:
"การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่าง ปีเตอร์ ลินซ์"
(Peter Lynch and 6 Types of Stock Analysis)
"เข้าใจอุตสาหกรรม"
รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 57 
(หลักสูตร 2 วัน)
    ลงทะเบียนเวลา 8:00 น.
เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 6,300 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 5,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง


แพคเกจ A: สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน
แพคเกจนี้จะประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร
ใช้เวลาอบรม 8 วัน ลดทันทีเหลือ 22,900 บาท

แพคเกจ B: สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน แต่มีความรู้พื้นฐานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
แพคเกจนี้จะประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร
ใช้เวลาอบรม 6 วัน ลดทันทีเหลือ 17,200 บาท

แพคเกจ C: สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุนแนว Value Investing อยู่แล้ว แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
แพคเกจนี้จะประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร
ใช้เวลาอบรม 7 วัน ลดทันทีเหลือ 19,900 บาท

แพคเกจ D: สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุนแนว Value Investing อยู่แล้ว แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
แพคเกจนี้จะประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร
ใช้เวลาอบรม 5 วัน ลดทันทีเหลือ 14,300 บาท